НАВИГАЦИЯ

Проект за дневен ред и материали на шестдесет и първото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 11.09.2023год. /сряда/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

Кликнете върху файловете за изтегляне на съдържание PDF

Проект за дневен ред и материали на шестдесет и първото редовно заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 11.09.2023год. /сряда/от 09.30 часа. в заседателната зала на Община Суворово.

1.Докладна записка от Живко Петров за отчет за дейността на ОбС и неговите комисии.

2.Докладна записка от Живко Петров за отчети на кметски наместничества.

3.Докладна записка от Данаил Йорданов – Кмет на община Суворово за одобряване на проект за частично изменение на ОУП

4.Докладна записка от Данаил Йорданов за изработване на проект за частично изменение на ОУП на община Суворово.

5.Докладна записка от Данаил Йорданов за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 70175.117.23 по КККР на гр.Суворово

6.Докладна записка от Данаил Йорданов за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 80861.4.85 и ПИ 80861.4.87 по КККР на с.Чернево.

7.Докладна записка от Данаил Йорданов за изработване на проект за изменение на ПУП за изменение на улична регулация на с.Калиманци.

8.Докладна записка от Данаил Йорданов за избиране

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content