НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

Проект на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на  община Суворово.

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Суворово уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на  общината е публикуван проект на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на  община Суворово.

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закон за нормативните актове, Община Суворово предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, становища и възражения по Доклада Кмета на Община Суворово относно: Проект на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на  община Суворово.

Мотивите за предложения проект са посочени в публикувания на интернет страницата на Община Суворово, Раздел Общински съвет, Проектодокументи Доклад от Кмета на Община Суворово.

Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на e-mail: kmet@suvorovo.bg или в деловодството на община Суворово, rp. Суворово, пл.,,Независимост” № 1, стая №  304.

С предлагания проект на Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряването, опазването и поддържането на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда, както и създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите на територията на община Суворово.

Публикувано на 10.01.2022 г.

Настоящото уведомление е публикувано на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

Проект на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Суворово 

Доклад по Проекта на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Суворово

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content