НАВИГАЦИЯ

Проект № BG06RDNP001-7.004-0001 „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

07.09.2020год.

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Стартира строителството на обект:

„Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“

На 02.09.2021г. от 10:00 часа беше открита строителна площадка и поставено началото на строително – монтажните работи на проект:  „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“.  За изпълнител беше избрана фирма „РИС“ ООД, като срокът за   изпълнение   на строително-монтажните работи   е   3 месеца.

Проектът предвижда да бъдат извършени ремонтни дейности – по сградите на ДГ „Буратино“ (без сградата на кухненски блок), алеите и детските площадки, което обхваща изпълнение на следните дейности: подмяна на покривните конструкции и водоотвеждащите елементи, възстановяване на външна топлоизолация и боядисване по фасади, възстановяване на мълниезащитната инсталация на покрива и нейните токоотводи, подмяна на санитария в мокрите помещения (тоалетни, помещения за раздаване на храна и др.) и подмяна на подовите настилки, вътрешна дограма, фаянс и теракот в мокрите помещения; осигуряване на достъп на хора с увреждания; ремонт и оборудване на многофункционална спортна площадка, подмяна на настилката от тротоарни плочи с павета и ремонт, оборудване и обновяване на детските площадки.

07.09.21

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“  за периода 2014 – 2020 г., процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез  „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони”.

 


Сключен договор за „Извършване на  СМР на строеж:

„Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“, включително и вертикална планировка“строително-монтажните работи

 

След провеждане на обществена поръчказа  „Извършване на  СМР на строеж:

„Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“, включително и вертикална планировка“,за изпълнител на строително-монтажни работи е избрана фирма„РИС“ ООД.  

На 29.03.2021г. беше подписан договор за изпълнение на строителството между Община Суворово и фирмата изпълнител – гр. Варна. Сумата за изпълнение на строително – монтажните работи възлиза на 1 065 247, 46 лева с ДДС.

Срокът за   изпълнение   на строително-монтажните работи   е   89 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа.

Проектът предвижда, извършване на строително-ремонтни работи на Корпус А, Корпус Б и Корпус В по покрив, фасади и вътрешни СМР, извършване на строително-ремонтни работи по вертикална планировка, доставка на оборудване и озеленяване.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на„Програма за развитие на селските райони“  за периода 2014 – 2020г., процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез  „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони”.

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content