НАВИГАЦИЯ

Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ за 2023г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗККОНПИ вх. № / дата

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ вх. № / дата 

Част I Имущество Част II Интереси

Декларация по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗККОНПИ вх. № / дата

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗККОНПИ вх. № / дата

Забележка

Айше Даиб Иса

Кметски Наместник

37-00-3/27.01.2023 г.

ежегодна

Серкан Аптулов Ибрямов

Гл. специалист “Адм. обслужване”

37-00-6/03.02.2023 г.

ежегодна

Красимира Янева Вълчева

Гл. специалист “Адм. обслужване”

08-00-97/01.02.2023 г.

37-00-6/03.02.2023 г.

ежегодна

Пламена Димитрова Плугчиева

Счетоводител

37-00-27/11.04.2023 г.

ежегодна

Росица Димитрова Янкова

Гл. специалист “Адм. обслужване”

37-00-28/11.04.2023 г.

ежегодна

Миглена Костадинова Чарапанска

Гл. експерт “Човешки ресурси”

37-00-29/12.04.2023 г.

ежегодна

Йорданка Георгиева Матеева

Кметски наместник

37-00-30/13.04.2023 г.

ежегодна

Снежана Стоянова Райчева

Н-к на отдел “У-во на територията””

37-00-31/13.04.2023 г.

ежегодна

Мария Йорданова Атанасова

Кметски наместник

37-00-32/13.04.2023 г.

ежегодна

Тезджан Кадир Рахим

Гл. специалист “Адм. обслужване ОбС”

37-00-33/18.04.2023 г.

ежегодна

Елена Георгиева Плугчиева

Счетоводител

37-00-34/18.04.2023 г.

ежегодна

Мария Костова Плугчиева

Гл. специалист “Хум. дейности”

37-00-35/19.04.2023 г.

ежегодна

Невин Айредин Ахмедова

Гл. специалист “Адм. обслужване”

37-00-36/19.04.2023 г.

ежегодна

Пламена Димитрова Плугчиева

Счетоводител

37-00-38/25.04.2023 г.

ежегодна

Кирил Гроздев Иванов

Кметски наместник

37-00-39/27.04.2023 г.

ежегодна

Веселина Живкова Белеганска

Ст. специалист “У-во на територията”

37-00-41/28-04.2023 г.

ежегодна

Ивелина Петрова Тодорова

Гл. специалист – еколог

37-00-42/28.04.2023 г.

ежегодна

Марияна Христова Гочева

Н-к на отдел “Общ. собственост”

37-00-43/02.05.2023 г.

ежегодна

Силвия Николаева Иванова

Счетоводител

37-00-44/03.05.2023 г.

ежегодна

Златка Стефанова Никова

Гл. специалист “У-во на територията”

37-00-45/03.05.2023 г.

ежегодна

Гергана Валентинова Драганова

Главен счетоводител

37-00-46/03.05.2023 г.

ежегодна

Яна Иванова Борачева

Счетоводител

37-00-47/03.05.2023 г.

ежегодна

Даниела Петрова Янакиева

Кметски наместник

37-00-48/03.05.2023 г.

ежегодна

Краси Маринова Янева

Кметски наместник

37-00-49/03.05.2023 г.

ежегодна

Пенка Петрова Кирова

Ст. специалист “Хум. дейности”

37-00-50/03.05.2023 г.

ежегодна

Емине Хюсменова Мустафова

Гл. специалист “У-во на територията”

37-00-52/04.05.2023 г.

ежегодна

Яница Димитрова Любенова

Гл. специалист “Общ. собственост”

37-00-53/09.05.2023 г.

ежегодна

Мирка Димитрова Янева

Ст. Специалист “Общ. собственост”

37-00-54/09.05.2023 г.

ежегодна

Асен Колев Рангелов

Ст. специалист “ОМП, ПУ и ГЗ”

37-00-55/09.05.2023 г.

ежегодна

Фаня Велизарова Мурадова

Финансов контрольор

37-00-57/09.05.2023 г.

ежегодна

Мария Димитрова Великова

Специалист

ежегодна

Нели Николова Никова

Инспектор “Местни данъци и такси”

37-00-58/10.05.2023 г.

ежегодна

Илка Георгиева Скорчева

Инспектор “Местни данъци и такси”

37-00-59/10.05.2023 г.

ежегодна

Маргарита Милчева Желязкова

Счетоводител “Местни дан. и такси”

37-00-60/10.05.2023 г.

ежегодна

Лилия Йорданова Желязкова

Ст. специалист “Местни дан. и такси”

37-00-61/10.05.2023 г.

ежегодна

Светлана Стойкова Енева

Секретар на община

37-00-62/11.05.2023 г.

ежегодна

Янита Иванова Иванова

Гл. специалист “Инвест. политика”

37-00-63/11.05.2023 г.

ежегодна

Галина Николаева Русева

Гл. специалист “Инвест. политика”

37-00-64/11.05.2023 г.

ежегодна

Джейлян Себайдин Кадир

Гл. специалист “Инвест. политика”

37-00-65/11.05.2023 г.

ежегодна

Станислава Тодорова Тодорова

Гл. специалист “Инвест. политика”

37-00-67/11.05.2023 г.

ежегодна

Лазар пасков Пасков

Началник на отдел “Инвест. политика”

37-00-68/11.05.2023 г.

ежегодна

Теодор Дянков Апостолов

Гл. специалист “Хум. дейности”

37-00-69/11.05.2023 г.

ежегодна

Назет Бейти Ибрямова

Юрисконсулт

37-00-70/12.05.2023 г.

ежегодна

Петя Иванова Иванова

Инспектор “Местни данъци и такси”

37-00-71/12.05.2023 г.

ежегодна

Иванка Велкова Кирова

Счетоводител

37-00-73/15.05.2023 г.

ежегодна

Галина Янчева Иванова

Гл. специалист “Адм. обслужване”

37-00-74/15.05.2023 г.

ежегодна

Нежля Селяйдинова Давудавуд

Н-к на отдел “Местни данъци и такси”

37-00-75/15.05.2023 г.

ежегодна

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content