НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ за 2022г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ през 2022 г.

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗККОНПИ вх. № / дата

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ вх. № / дата 

Част I Имущество Част II Интереси

Декларация по чл. 35, ал.1, т. 3 от ЗККОНПИ вх. № / дата

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗККОНПИ вх. № / дата

Забележка

Димитричка Стефанова Карагьозова

Гл. специалист “Хум. дейности”.

ежегодна

Динка Христова Гочева

Гл. специалист “Хум. дейности”.

ежегодна

Теодор Дянков Апостолов

Гл. специалист “Хум. дейности”.

несъвместимост

Теодор Дянков Апостолов

Гл. специалист “Хум. дейности”

37-00-90/23.05.2022 г.

встъпителна

Марияна Христова Гочева

Н-к на отдел “Общ. собственост”

37-00-13/03.05.2022 г.

ежегодна

Миглена Костадинова Чарапанска

Гл. експерт “Чов. ресурси”

37-00-15/05.05.2022 г.

ежегодна

Невин Айредин Ахмедова

Гл. специалист “Адм. обслужване”

37-00-18/09.05.2022 г.

ежегодна

Веселина Живкова Белеганска

Гл. специалист “У-во на територията”

37-00-20/10.05.2022 г.

ежегодна

Ивелина Петрова Тодорова

Гл. специалст – еколог

37-00-22/10.05.2022 г.

ежегодна

Гергана Валентинова Драганова

Главен счетоводител

37-00-63/11.05.2022 г.

ежегодна

Красимира Янева Вълчева

Ст. специалист “Адм. обслужване”

37-00-61/11.05.2022 г.

ежегодна

Нежля Селяйдинова Давуд

Н-к на отдел “Местни дан. и такси”

38-00-26/11.05.2022 г.

ежегодна

Пламена Димитрова Плугчиева

Счетоводител

37-00-28/11.05.2022 г.

ежегодна

Фаня Велизарова Мурадова

Финансов контрольор

37-00-31/11.05.2022 г.

ежегодна

Петя Иванова Иванова

Инспектор “Местни дан. и такси”

37-00-32/11.05.2022 г.

ежегодна

Йорданка Георгиева Матеева

Кметски наместник

37-00-54/11.05.2022 г.

ежегодна

Елена Георгиева Плугчиева

Счетоводител

37-00-34/11.05.2022 г.

ежегодна

Яна Иванова Борачева

Счетоводител

37-00-36/11.05.2022 г.

ежегодна

Кирил Гроздев Иванов

Кметски наместник

37-00-52/11.05.2022 г.

ежегодна

Силвия Николаева Иванова

Счетоводител

37-00-40/11.05.2022 г.

ежегодна

Златка Стефанова Никова

Гл. специалист “У-во на територията”

37-00-38/11.05.2022 г.

ежегодна

Марияна Милчева Желязкова

Счетоводител “Местни дан. и такси”

37-00-43/11.05.2022 г.

ежегодна

Краси Маринова Янева

Кметски наместник

37-00-51/11.05.2022 г.

ежегодна

Лилия Йорданова Желязкова

Ст. специалист “Местни дан. и такси”

37-00-45/11.05.2022 г.

ежегодна

Ибрям Ахмедов Ибрямов

Кметски наместник

37-00-49/11.05.2022 г.

ежегодна

Даниела Петрова Янакиева

Кметски наместник

37-00-42/11.05.2022 г.

ежегодна

Пенка Петрова Кирова

Ст. специалист “Хум. дейности”

37-00-47/11.05.2022 г.

ежегодна

Снежана Стоянова Райчева

Н-к на отдел “У-во на територията”

37-00-24/11.05.2022 г.

ежегодна

Светлана Стойкова Енева

Секретар на община

37-00-65/11.05.2022 г.

ежегодна

Станислава Петрова Тодорова

Гл. специалист “Инвест. политика”

37-00-59/11.05.2022 г.

ежегодна

Назет Бейти Ибрямова

Юрисконсулт

37-00-60/11.05.2022 г.

ежегодна

Джейлян Себайдин Кадир

Гл. специалист “Инвест. политика”

37-00-57/11.05.2022 г.

ежегодна

Лазар Пасков Пасков

Н-к на отдел “Инвест. политика”

37-00-58/11.05.2022 г.

ежегодна

Мария Костова Плугчиева

Гл. специалист “Хум. дейности”

37-00-67/12.05.2022 г.

ежегодна

Илка Георгиева Скорчева

Инспектор “Местни дан. и такси”

37-00-69/12.05.2022 г.

ежегодна

Петранка Маркова Кирова

Гл. специалист “Адм. обслужване”

37-00-71/12.05.2022 г.

ежегодна

Мария Йорданова Атанасова

Кметски наместник

37-00-73/12.05.2022 г.

ежегодна

Росица Димитрова Янкова

Гл. специалист “Адм. обслужване”

37-00-74/12.05.2022 г.

ежегодна

Галина Янчева Димитрова

Гл. специалист “Адм. обслужване”

37-00-76/12.05.2022 г.

ежегодна

Янита Иванова Иванова

Гл. специалист “Инвест. политика”

37-00-88/13.05.2022 г.

ежегодна

Яница Димитрова Любенова

Гл. специалист “Общ. собственост”

37-00-79/13.05.2022 г.

ежегодна

Мирка Димитрова Янева

Ст. специалист “Общ. собственост”

37-00-85/13.05.2022 г.

ежегодна

Асен Колев Рангелов

Ст. специалист “ГЗ, ОМП и ПУ”

37-00-83/13.05.2022 г.

ежегодна

Емине Хюсменова Мустафова

Гл. специалист “У-во на територията”

37-00-81/13.05.2022 г.

ежегодна

Галина Николаева Русева

Гл. специалист “Инвест. политика”

08-00-327/13.05.2022 г.

ежегодна

Иванка Велкова Кирова

Счетоводител”

37-00-86/13.05.2022 г.

ежегодна

Тезджан Кадир Рахим

Гл. специалист “Канцелария на ОбС”

37-00-5/08.05.2022 г.

ежегодна

Динка Христова Гочева

Гл. специалист “Хум. дейности”

37-00-94/07.06.2022 г.

37-00-95/07.06.2022 г.

при освобождаване от длъжност

Димитричка Стефанова Карагьозова

Гл. специалист “Хум. дейности”

08-00-566/01.08.2022 г.

08-00-567/01.08.2022 г.

при освобождаване от длъжност

Нели Николова Никова

Инспектор “Местни дан. и такси”

несъвместимост

Нели Николова Никова

Инспектор “Местни дан. и такси”

37-00-96/08.08.2022 г.

встъпителна

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content