НАВИГАЦИЯ

П О К А Н А ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДЕВНЯ И СУВОРОВО

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

П О К А Н А

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДЕВНЯ И СУВОРОВО

 

Уважаеми представители на бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Девня и Община Суворово,

Каним ви за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на общините Девня и Суворово по Договор № РД50-33/09.03.2023 година между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Девня за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 година.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица, желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на община Девня или община Суворово.

Юридическите лица с нестопанска цел е необходимо да представят следните документи:

 • Заверено копие на актуално състояние на организацията;
 • Легитимно взето решение на компетентния орган, съгласно устава на сдружението/фондацията, за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общините Девня и Суворово по подхода ВОМР, от където се вижда кой ще представлява организацията на учредителното събрание.

Юридическите лица със стопанска цел е необходимо да представят следните документи: 

 • Легитимно взето решение на компетентния орган, съгласно дружествения договор, за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общините Девня и Суворово по подхода ВОМР, от където се вижда кой ще представлява организацията на учредителното събрание.
 • Заверено копие на регистрационна карта, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за земеделски производители.

Физическите лица е необходимо да представят:

 • копие от лична карта, удостоверяващо постоянния адрес на територията на община Девня или община Суворово,
 • декларация, с която удостоверяват към коя група се причисляват, например: жени, роми, пенсионери, младежи, хора с увреждания и др.

Събитието ще се проведе на 18.07.2023 г. от 10,00 часа в Ритуална зала на Община Девня на адрес: гр. Девня, бул. Съединение 78, при следния дневен ред:

 1. Стартиране на процедура по учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.;
 2. Приемане на Устав на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Девня – Суворово”;
 3. Избиране на членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Девня – Суворово”;
 4. Избиране на Председател на Управителния съвет на Сдружение “Местна инициативна група Девня – Суворово”;
 5. Определяне на размера на учредителната вноска и годишния членски внос.

 

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която може да намерите на електронната страница на Община Девня – https://devnya.bg/ и на електронната страница на Община Суворово  – https://suvorovo.bg/

 

Регистрационна форма за участие в учредително събрание /линк към формата/

Проект на Устав на Сдружение „Местна инициативна група Девня – Суворово“ /линк към устава/

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content