НАВИГАЦИЯ

Работно време отдел “Местни данъци и такси “

Публикувано на

декември 30, 2021

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че поради необходимостта от приключване на финансовата година и преустановяване на банковото обслужване за 2021 година, работното време с граждани на отдел „Местни данъци и такси“ към Община Суворово в последния работен ден за 2021 година – 31 декември ще бъде от 08.00 до 09.30 часа.

В периода от 30 декември 2021 г.  до 04 януари 2022 година /включително/ отделът няма да приема плащания чрез посредници.

В първия работен ден  – 4 януари 2022 година  поради годишно приключване, отдел „Местни данъци и такси“  няма да приема граждани. Няма да работи и каса „МДТ“.

 Благодарим за разбирането!

 Здрава и успешна Нова 2022 година!

 

Общинска администрация

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content