НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

Разяснения Достъп до обществена информация

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Обществена информация по смисъла на Закон за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Право на достъп до обществена информация има всеки, който е:

 • Български гражданин
 • Чужд гражданин  или лице без гражданство
 • Всички юридически лица – български или чуждестранни

Задължени да предоставят информация  по ЗДОИ са:

 • всички държавни органи, както и техните териториални звена  /министерства, областни управи, държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции, регионалните дирекции и т.н./.
 • органите на местно самоуправление /кметове на общини и общински съвети, кметове на кметства/
 • публично-правните субекти –  Това са всички институции, които не са държавни органи, но на които са възложени функции със закон. Публичноправни субекти например са Националната здравноосигурителна каса, Националният осигурителен институт, Централната избирателна комисия, Съветът за електронни медии и др.
 • публично-правните организации по смисъла на §1 т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ
 • физически и юридически лица относно извършваната от тях дейност, финансирана от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми.

Видове обществена информация

 • Официална информация – съдържа се в актовете на органите на власт при осъществяване на техните правомощия
 • Служебна информация – събира се, създава се и се съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации.

Допустимост и ограничения:
Според чл.2, ал.3 от ЗДОИ лична информация не се предоставя по реда на ЗДОИ. Общ ред за достъп до лична информация за физическите и юридическите лица предвижда Законът за административното обслужване на физическите и юридическите лица /ЗАОФЮЛ/.Има множество нормативни актове, които регламентират специален ред за достъп до лична информация, напр. Законът за гражданското състояние е специален закон за достъп до информация за физически лица.
Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация,представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.
   
Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация 
е описана във  Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация на община Суворово, утвърдени от кмета на община Суворово Данаил Йорданов със заповед № 1112/31.12.2021г.

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление за предоставяне на достъп до обществена информация /можете да изтеглите от тук / или устно запитване.:

Заявления за достъп до обществена информация се приемат:

 • всеки работен ден
  от 8.30 до 12.00 часа
  и от 13.00 до 17.00часа
  в сградата на община Суворово, стая 304“Деловодство“
 • на и-мейла на Община Суворово  kmet@suvorovo.bg ;
 • Чрез системата за сигурно електронно връчване;
 • Чрез платформата за достъп до обществена информация https://pitay.government.bg
 • Приемането на устни запитвания се извършва от
  Невин Ахмедова  – телефон за контакт:  0893405747
 • Определено място за преглед и четене на предоставената информация – заседателна зала на първия етаж в сградата на Общинска администрация. 

Според ЗДОИ достъпът до обществена информация е безплатен и нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация са определени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011г. на министъра на финансите.

 

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content