НАВИГАЦИЯ

СТАРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ В ГРАД СУВОРОВО“

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА СТАРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ В ГРАД СУВОРОВО“

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изпълнението на проект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“, ви уведомяваме, че на 16.04.2021г. от 09:30 часа в град Суворово, ще се проведе официална церемония за ефективният старт на проекта – „Първа копка“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г., процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.001-0001-C01 от 01.07.2019г.

Общата стойност на проекта е 1 062 989.38лв., от които 903 540.97лв. европейско

и 159 448.41лв. национално съфинансиране.

 

От Община Суворово

 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони“

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content