НАВИГАЦИЯ

Стартира строителството на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

16.04.2021год.

 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони“

Стартира строителството на обект:

 „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“

         На 01.07.2019г. Община Суворово сключи договор № BG06RDNP001-7.001-0001- C01 с Държавен фонд  „Земеделие“ по „Програма за развитие на селските райони“  за периода 2014 – 2020г., Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001-0001– Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“,  във връзка с изпълнение на проект:  „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“
На 30.03.2020г. беше сключен договор за СМР №1-1/30.03.2020г., с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“ между Община Суворово и „ХИДРОСТОЙ“ АД.
Изпълнението на строително-монтажните работи стартира на 16.04.2021г. от 09:30 часа в град Суворово.
Проектното предложение предвижда асфалтиране на улици, с въведена етапност на строителството. По настоящия проект ще се изпълнява само първи етап:  „Асфалтиране на улици в гр. Суворово“.
Предстои да се асфалтират 18 866.59 кв.м с включени зауствания в съседни улици, които са участъци от тринадесет улици в града:  ул. „Л. Каравелов“ от ОТ 329 до ОТ 332; ул. „Г. С. Раковски“ от ОТ 332 до ОТ 345; ул. „Република“ от ОТ 280 до ОТ 326; ул. „Х. Димитър“ от центъра до ОТ 215; ул. „Хр. Ботев“ от ОТ 90 до ОТ 91; ул. „Острата чешма“ от ОТ 72 до ОТ 84; ул. „Плиска“ от ОТ 84 до ОТ 128; ул. „Пирин“ от ОТ 83 до ОТ 84; ул. „Преслав“ от ОТ 75 до ОТ 81; ул. „Оборище“ от ОТ 288 до ОТ 322; ул. „Панагюрище“ от ОТ 314 до ОТ 321; ул. „Ильо Войвода“ от ОТ 317 до ОТ 318 и ул. „Драган Стоянов“ от ОТ 261 до ОТ 273 в гр. Суворово.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“  за периода 2014 – 2020г., процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез  „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони”.

 


07.04.2021год. 

След провеждането на публично състезание, съгласно ЗОП, на 30.03.2020г. Община Суворово сключи договор за изпълнение на СМР по проект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“ с „Хидрострой“ АД, представлявано от инж.Николай Пашов– изпълнителен Директор. Стойността на договора за СМР е 845 784,36лева с ДДС.

   Договорът предвижда извършване на ремонт по участъци от улиците: ул. „Л. Каравелов“ , ул. „Г. С. Раковски“ , ул. „Република“, ул. „Х. Димитър“, ул. „Хр. Ботев“, ул. „Острата чешма“, ул. „Плиска“, ул. „Пирин“,  ул. „Преслав“, ул. „Оборище“, ул. „Панагюрище“, ул. „Ильо Войвода“, и ул. „Драган Стоянов“ в гр. Суворово.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на„Програма за развитие на селските райони“  за периода 2014 – 2020г., процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез  „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони”.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content