НАВИГАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ

Във връзка с провеждането на ДДД мероприятия общинска администрация Суворово информира жителите на общината, че на 10.09.2021 г. и на 11.09.2021 г. ще се извърши дезинсекция и дезакаризация на градски паркове и озеленени площи на територията на гр. Суворово, във времевият интервал от 06:00 ч. до 10:00 ч. Собствениците на пчелни семейства да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.

 • Тревните площи, които ще се обработват на 10.09.2021 г. са:
 1. Парк зад Общината;
 2. Парк „МКИЦ“;
 3. Парк „Острата чешма“;
 4. Парк „Колелото“;
 5. Парк „В и К“;
 6. Парк „Шипка-1“ /след хр. магазин и блоковете/;
 7. Парк „Шипка-2“- м/у ул.“Шипка”,ул.“Ив. Вазов и ул.“П.Хилендарски“;
 8. Парк „Панагюрище“;
 9. Междублокови пространства;
 10. Автоспирка /прилежащи пространства/;
 11. Парк срещу „ЦРСИ“;
 12. Парк „Цар Симеон“;
 13. Парк „Околчица“ ;
 14. Парк между ул.“Ильо Войвода“ и ул. „Панагюрище“:
 • Тревните площи, които ще се обработват на 11.09.2021 г. са:
 1. Парк „ЦРДУ“ /старото училище/;
 2. 17. Парк „ЦРСИ“ и ДСП /ул. „Христо Ботев“/;
 3. Детска градина „Буратино“ – в гр. Суворово и в с. Чернево.

Призоваваме жителите на града да следят за указателните табели за извършената обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.

В зависимост от климатичните условия може да възникне промяна в датите на извършване на дейностите, която ще бъде обявена на сайта на Община Суворово www.suvorovo.bg, раздел „Съобщения“ и на фейсбук страницата на общината.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content