НАВИГАЦИЯ

Герб на Община Суворово

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК До Оланн ЕООД

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

До Оланн  ЕООД

Адрес: ул. „27 ми юли“ № 21, ет. 2., ап. 6, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна

 

 

С настоящето съобщение Ви уведомяваме, че е започната процедура по реда на чл. 32 от ДОПК по връчване, чрез прилагане към досието.

 

В 14 – дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явите в отдел „МДТ“ при Община Суворово с адрес: гр.Суворово, пл. „Независимост“ № 1, ет.1, стая 105 от 8.00 – 12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация на основание чл. 107, ал.3 от ДОПК.

 

В случай, че не се явите в 14 – дневен срок от поставяне на съобщението на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, Актът заедно със съобщението ще  се приложи към досието и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

Орган по приходите:

П.Иванова /П/

 

Дата на поставяне/публикуване на съобщението: 07.03.2022 г.

Дата на сваляне на съобщението 22.03.2022 г.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content