НАВИГАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Във връзка с извършването на обработка на тревните площи срещу кърлежи и бълхи на територията на гр. Суворово, Ви информираме, че обработката ще се извърши на 16.05.2023 г. във времевият интервал от 06:00 ч. до 10:00 ч. Собствениците на пчелни семейства да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства.

 • Тревните площи, които ще се обработват са:
 1. Парк зад Общината и зел. площи на пл. „Независимост“;
 2. Парк „ЦРДУ“;
 3. Парк „МКИЦ“;
 4. Парк „Острата чешма“;
 5. Парк „Колелото“;
 6. Парк „В и К“;
 7. Парк „Шипка-1“ /след хр. магазин и блоковете/;
 8. Парк „Шипка-2“- м/у ул.“Шипка”,ул.“Ив. Вазов и ул.“П.Хилендарски“;
 9. Парк „Панагюрище“;
 10. Междублокови пространства;
 11. Автоспирка /прилежащи пространства/;
 12. Парк „ЦРСИ“ и ДСП;
 13. Парк срещу „ЦРСИ“;
 14. Парк „Цар Симеон“;
 15. Парк „Околчица“;
 16. Парк между ул.“Ильо Войвода“ и ул. „Панагюрище“.

 

Призоваваме жителите на града да следят за указателните табели за извършената обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.

В зависимост от климатичните условия може да възникне промяна в датита на извършване на дейностите, която ще бъде обявена на сайта на Община Суворово www.suvorovo.bg, раздел „Съобщения“ и на фейсбук страницата на общината.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content