НАВИГАЦИЯ

Уведомление за инвестиционно предложение “Увеличаване на капацитетните възможности на Клетка 1, част от Депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на ТЕЦ при “Солвей Соди” АД

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г.) Община Суворово съобщава на населението, че има инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитетните възможности на Клетка 1, част от Депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД‘ в поземлен имот № 006167, с площ 316,087 дка, НТП „Депо за индустриални отпадъци“в землището на с. Чернево, общ. Суворово, с възложител „Солвей Соди“ АД.

Инвестиционното предложение можете да изтеглите  от тук

 

Становища в писмен вид се приемат в деловодството на общината: пл. „Независимост“ 1, ет. 3, стая 304 ( в работно време) и на e-mail: kmet@suvorovo.bg,  както и в РИОСВ – Варна – e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с информацията всеки делничен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на общ. Суворово, ст. 405.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content