НАВИГАЦИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „УСТОЙЧИВО АДАПТИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНА МРЕЖА – GREENABLER – ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МРЕЖА 220 KV КЪМ НИВО НА НАПРЕЖЕНИЕ 400 KV“ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „EЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г.) Община Суворово съобщава на населението, че има инвестиционно предложение за „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа – GREENABLER – трансформация на мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV“ с възложител „Eлектроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на 12 бр. съществуващи електропроводи с обща дължина 965 km, разположени на територията на цялата страна и прилежащите им и функционално свързани подстанции, като се преминава от 220 кV към ниво на напрежение 400 Kv:

 1. „ВЛ 220 kV „Вит“ от п/ст „Мизия“ до ст. № 251 с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „Мизия“), с обща дължина 37,968 km;
 2. „ВЛ 220 kV „Волов“ с габарит за нова ВЛ 400 kV” (п/ст „Добруджа“ – п/ст „Мадара“), с обща дължина 45,967 km;
 3. „ВЛ 220 kV „Кайлъка“ от ст.№251 до п/ст „Горна Оряховица“ с габарит за нова ВЛ 400 kV (п/ст ,Горна Оряховица“), с обща дължина 93,443 km;
 4. „ВЛ 220 kV „Камчия“ и „сляпо“ отклонение“ от ст. №228 до п/ст „Карнобат“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „Добруджа“ – п/ст „ТЕЦ Марица Изток 2” & п/ст „Карнобат“), с обща дължина 181,989 km;
 5. „ВЛ 220 kV „Константиново“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „Узунджово“-п/ст „ТЕЦ Марица Изток 3“), с обща дължина 45,143 km;
 6. „ВЛ 220 kV „Овчарица“ с габарит за нова ВЛ 400 kV“ (п/ст „ТЕЦ Марица Изток 2“ – п/ст „ТЕЦ Марица Изток 3), с обща дължина 34,617 km;
 7. ,,BJI 220 kV „Първенец“ с габарит за нова BЛ 400 kV“ (п/ст „Алеко“ – п/ст „Пловдив“), с обща дължина 39,590 km;
 8. „BJ1 220 kV „Стрелец“ с габарит за нова BJI 400 kV“ (п/ст „Горна Оряховица“ – п/ст „Образцов чифлик“), с обща дължина 80,668 km;
 9. „BJI 220 kV „Тича“ с габарит за нова BJI400 kV“ (п/ст „Мадара“ – п/ст „Горна Оряховица”), с обща дължина 117,338 km;
 10. „BJI 220 kV „Хемус-Стара планина“ от п/ст „ТЕЦ Марица Изток 2“ до п/ст „Горна Оряховица“ и отклонение от ст. № 157 до п/ст „Твърдица“ с габарит за нова BJI 400 kV“ (п/ст „ТЕЦ Марица Изток 2“ до п/ст „Горна Оряховица“ & п/ст „Твърдица“), с обща дължина 108,734 km;
 11. „BJI 220 kV „Шипка“ от „Алеко“ до п/ст „Балкан“, както и отклонение от ст. №280 за п/ст „Чудомир“ с габарит за нова BJI400 kV“ (п/ст “Алеко“ – п/ст „Балкан“ & п/ст “Чудомир“), с обща дължина 135,326 km;
 12. „BJI 220 kV „Янтра“ с габарит за нова BJI400 kV“ (п/ст „Балкан“ – п/ст „Горна Оряховица“), с обща дължина 44,876 km.

 

Инвестиционното предложение ще се реализира по съществуващи трасета, в границите на техните съществуващи сервитути, което не предполага да бъдат засегнати обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. В максимална степен ще бъде запазено и местоположението на съществуващите стълбове.

Становища в писмен вид се приемат в деловодството на общината: пл. „Независимост“ 1, ет. 3, стая 304 ( в работно време) и на e-mail: kmet@suvorovo.bg

Документи за изтегляне

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content