НАВИГАЦИЯ

Уведомяваме ви, че във връзка с увеличаване броя на болните от Ковид 19, със заповед на директор на РЗИ-Варна са въведени временни противоепидемични мерки на територията на област Варна.

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА  ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА

 

 

З А П О В Е Д

РД-01-123/21.07.2022г.

 

гр. Варна

 

На основание чл.63, ал.11 и 14 от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г., и след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на област Варна, считано от 21.07.2022 г. до 31.08.2022 г. вкл., както следва:

 1. Задължително носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба от всички лица, които се намират в лечебни заведения, аптеки и оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, и в РЗИ – Варна, която маска се използва съгласно препоръките в Приложение № 1 към заповедта.
 2. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.
 3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2 към заповедта;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 към заповедта и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.

 1. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.
 2. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно.
 3. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
 4. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Временните противоепидемични мерки ще бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Варна.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ – Варна.

Заповедта да се съобщи на областния управител на област с административен център Варна, на кметовете на общини от област Варна, на началника на РУО – Варна, на директора на ОДБХ – Варна, на директора на ОД на МВР – Варна и на Главен секретар на РЗИ – Варна за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Варна.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Главен секретар на РЗИ – Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ-Варна пред Административен съд Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

За Директор РЗИ Варна,

Съгласно Заповед за заместване

РД-01-1081/22.12.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content