НАВИГАЦИЯ

Успешно приключи проект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

 

Успешно приключи проект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“.

 

На 01.07.2019г. Община Суворово сключи договор № BG06RDNP001-7.001-0001- C01 с Държавен фонд  „Земеделие“ по „Програма за развитие на селските райони“  за периода 2014 – 2020г., Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001-0001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“,  във връзка с изпълнение на проект:  „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“

 

По настоящия проект се изпълни само първи етап:  „Асфалтиране на улици в гр. Суворово“. Строително – монтажните работи приключиха с подписването на Акт 15 за установяване на годността за приемане на строжа.

По проекта  бяха асфалтирани,  участъци от тринадесет улици в града:  ул. „Л. Каравелов“; ул. „Г. С. Раковски“; ул. „Република“; ул. „Х. Димитър“; ул. „Хр. Ботев“; ул. „Острата чешма“; ул. „Плиска“; ул. „Пирин“; ул. „Преслав“; ул. „Оборище“; ул. „Панагюрище“; ул. „Ильо Войвода“ и ул. „Драган Стоянов“ в гр. Суворово.    

 

 

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“  за периода 2014 – 2020г., процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез  „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони”.

  

 

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content