НАВИГАЦИЯ

УЧРЕДЕНА Е МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – СУВОРОВО

Споделете в социалните мрежи :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

На 18.07.2023г. година в „Ритуална зала“ на община Девня на адрес: гр. Девня, бул. Съединение“ №78 от 10,00 часа се проведе Учредително събрание за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня – Суворово“ по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

На събранието присъстваха Кмета на община Девня, Кмета на община Суворово, физически и юридически лица от територията на община Девня и община Суворово в качеството си на гости. Учредяването на сдружението е в изпълнение  на Договор №РД 50-33/09.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. за изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Девня и община Суворово.

Събранието бе открито от г-н Свилен Янчев Шитов – Кмет на община Девня.                      Г-н Шитов запозна присъстващите с подхода Водено от общностите местно развитие и ролята на Местните инициативни групи, както и възможните, които местната общност ще получи за ускоряване на икономическия растеж и подобряване на условията за живот на територията на общините Девня и Суворово.

Учредителите гласуваха и приеха Решение за Учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня – Суворово“ по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня – Суворово“; органи на управление на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня – Суворово“ – избор на управителен съвет, председател и заместник-председател на УС.

Учредителния орган на новосъздаденото сдружение – общото събрание, избра Управителен съвет в състав от 5 членове, съгласно разпоредбите на приетия устав. При избора на членове на Управителния съвет, Общото събрание съблюдава спазването на процентното съотношение между представителите на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор, съгласно изискванията на нормативната уредба по подхода Водено от общностите местно развитие.                       За председател бе избран г-н Свилен Шитов – кмет на Община Девня, а за заместник-председател г-н Данаил Йорданов – кмет на Община Суворово.

С учредяване на СНЦ „МИГ Девня – Суворово“ ще бъдат създадени нови възможности за привличане на европейско финансиране в различните сектори на територията на двете общини, което ще се отрази благоприятно на икономическото развитие на региона.

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content