НАВИГАЦИЯ

8-ми Ден на народните танци и хора „Като жива вода”

Публикувано на

септември 30, 2021

“Народното изкуство е просто, но се иска голяма култура,  за да го разбереш”

                                                                                                                                        Ф. Кутев

 

            Всеки един народ има своите традиции, празници ,обичаи, език и култура и точно те го правят уникален и отличителен, спрямо другите народи. Нашият народ има своите прекрасни народни танци и хора. Ако сте готови да отворите очите и сърцата си за тях, ако можете да усетите аромата и пъстротата им, ако имате смелост и желание да ги пресъздадете, заповядайте на Осмия Ден на народните танци и хора „Като жива вода” в гр. Суворово!

Нека се насладим заедно на богатството и разнообразието, скрито в магията им!

 

Скъпи приятели,

 

Община Суворово и НЧ “Пробуда – 1896г.“ гр.Суворово имат удоволствието да Ви поканят на 8ми  Ден на народните танци и хора „Като жива вода”,  който ще се проведе на 30-ти октомври 2021 г. пред Фестивален и спортен комплекс „Генерал Суворов“ в гр.Суворово.

Обръщаме внимание, че събора ще се проведе при спазване на мерки и предписания за ограничаване разпространението на Ковид 19.

 

 

                                                                                              С уважение,

                                                                                              Кмет на община Суворово

                                                                                             /Данаил Йорданов/

 

 

Председател

на НЧ“Пробуда-1896г.“

/Светлана Енева/

 

Заявление за участие можете да изтеглите от тук ! 

Регламент за участие можете да изтеглите от тук !

За контакти :

ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

9170 гр. Суворово, пл.”Независимост” № 1

кмет – 05153 / 24 40

централа – 05153/ 21 40 или 33 33

факс – 05153/ 21 60

e-mail : kmet@suvorovo.bg

e-mail: eneva@suvorovo.bg

лице за контакт: Светлана Енева тел. 05153 2381; 0893405733

 

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content