Продължава изпълнението на строително – монтажните работи на обект „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“

Публикувано на: 04.09.2018   Последна редакция: 04.09.2018

       И през месец август продължава  изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“.

       Към настоящия момент са изградени двете спортни площадки  - една смесена за волейбол и баскетбол, с положена полиуретанова настилка, и една за минифутбол, с положена многофункционална изкуствена трева за футбол. Предстои да бъдат изградени трибуните за зрители на двете игрища.

        Изграден е външният асансьор, както и плочникът пред основната сграда. В двора на гимназията са положени асфалтобетон и бордюри.

     След приключване на учебната година започнаха строително-монтажните работи в сградата на гимназията, по ремонта на кабинетите, мокрите помещения, покрива, ел. инсталацията и др.

      След тяхното приключване ще бъдат  доставени и монтирани оборудването и обзавеждането. То включва: интерактивни дъски; мултимедийни проектори; таванни стойки за видеопроектор; прожекционни екрани; лаптопи; ученически маси; столове за ученици; преподавателски  маси; преподавателски столове; шкафове и контейнери.

    Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

      Общата стойност на проекта е 1 167 759,51 лв., от които 992 108,42лв. европейско и 175 077,95лв. национално съфинансиране,и 573,14 лв. собствен принос.

      Изпълнението на проекта стартира на 13.12.2016 г., като продължителността му съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на 30 месеца и следва да приключи до 13.06.2019 г.

                                                       

"Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."
Към началото на страницата