ОБЯВА ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Публикувано на: 23.10.2018   Последна редакция: 23.10.2018

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

                На  основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията Ви уведомяваме, че е изработен подробен устройствен план за  поземлен имот №175.75.21  с начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци /сметище/ и  площ 12.839 дка в землището на  гр.Суворово  с  възложител – община Суворово.

               Подробният устройствен план е изработен във връзка с определянето на предназначението на горепосочения имот за пасище чрез рекултивация.

               Проектът е изложен в отдел „Устройство на територията”, ет.4, стая 402 и на интернет страницата на община Суворово.

               В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план  до общинска администрация.

 

 

 

 

22.10.2018 г.

 

Началник на

отдел „УТ” : Снежана Райчева


 
Към началото на страницата