НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ

Публикувано на: 28.03.2019   Последна редакция: 28.03.2019

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опастност приета с ПМС №48 от 01.03.2012., обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012г., Националната система се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 13:00 часа - чрез задействане на акустичните сигнали по чл. 18 и 19.

В тренировката на 01.04.2019г. от 13:00 часа са включени и интегрираните към НСРПО Локални системи за оповестяване ( ЛСО) , включително и ЛСО на " КОТУРА" ЕООД  в гр. Суворово
Към началото на страницата