Съобщение за обществен достъп относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за "Интензивно отглеждане на следните видове риба: шаран, толстолоб, амур, сулка и сом в язовир Николаевка 1", с. Николаевка

Публикувано на: 26.02.2020   Последна редакция: 26.02.2020

  В изпълнение на задълженията си по чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) Община Суворово уведомява всички заинтересувани лица, че съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за „Интензивно отглеждане на следните видове риба: шаран, толстолоб, амур, сулка и сом в язовир Николаевка 1”, с. Николаевка, общ. Суворово, с възложител "НД ГРУП"ЕООД.

 Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е поставена на интернет страницата на община Суворово и на информационното табло в сградата на общината за периода от 26.02.2020г. до 11.03.2020г. (включително).

 В този срок заинтересованите лица могат да подават писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горното инвестиционно предложение.

Становища в писмен вид се приемат в деловодството на общината: пл. „Независимост“ 1, ет. 3, стая 304 ( в работно време) и на e-mail: eko_suvorovo@abv.bg. 
Към началото на страницата