Банкови сметки на община Суворово

Публикувано на: 19.03.2020   Последна редакция: 19.03.2020

 ОБСЛУЖВАЩА  БАНКА

„ИНВЕСТБАНК“ АД,  КЛОН  ВАРНА

BIC:  IORTBGSF

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

       1. БЮДЖЕТНА СМЕТКА :

                                                 IBAN:  BG74 IORT 7377 3146 3760 00

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

        2. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА:

                                                IBAN:  BG81 IORT 7377 3346 3760 03

     (ЗА ПОСЪТПЛЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ ТЪРГОВЕ И ПРОЦЕДУРИ, ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ, ВНАСЯНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.37 ОТ ЗСПЗЗ И ДРУГИ ЧУЖДИ СРЕДСТВА) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

         3. ПРИХОДНА СМЕТКА  С  КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:

                                                IBAN:  BG 09 IORT 7377 8400 8468 00

       (ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ  МЕСТТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ, ДАРЕНИЯ, КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВЕ МЕСТНИ  ПРИХОДИ)

Списък на кодове за вид плащане за към приходна банкова сметка с

IBAN:  BG 09 IORT 7377 8400 8468 00

Наименование  на   кодовете  за    вид  плащане

Код за вид плащане

Окончателен годишен (патентен) данък                                                                                     

441400

Данък върху недвижимите имоти

442100

Данък върху наследствата

442200

Данък върху превозните средства

442300

Такси за битови отпадъци

442400

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

442500

Туристически данък

442800

Други данъци

443400

Вноски от приходи на общински предприятия и институции

443700

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

444000

Приходи от наеми на имущество

444100

Приходи от наеми на земя

444200

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

444300

Приходи от лихви по срочни депозити

444400

Дивидент

444800

Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

444900

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

445100

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

445200

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

445500

Приходи от продажби на земя

445600

Приходи от концесии

445700

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

445800

Приходи от продажба на нематериални активи

445900

Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети

446500

Други неданъчни приходи

447000

Такси за технически услуги

448001

Такси за ползване на детски градини

448002

Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

448003

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

448004

Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги

448005

Такси за административни услуги

448007

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

448008

Такси за ползване на полудневни детски градини

448009

Такси за ползване на общежития и други по образованието

448010

Такси за гробни места

448011

Туристически такси

448012

Такси за притежаване на куче

448013

Други общински такси

448090

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

448081

Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. )

448866

Преводи по с/ки 84 с многоредов документ

448888

дебитно - контролираща сметка - код за централизация към сметка 7304

449944

дебитно - контролираща сметка - код за преводи от сметка 7304

449988
Към началото на страницата