Съобщение за обществен достъп относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Модулна станция за дизелово гориво", в поземлен имот №70175.117.43, м-ст Високата Канара, гр. Суворово

Публикувано на: 07.05.2020   Последна редакция: 07.05.2020

 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Суворово съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Модулна станция за дизелово гориво“ в ПИ №70175.117.43, м-ст Високата Канара, гр. Суворово, с възложител "Хидрострой" АД.

 Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е поставена на интернет страницата на община Суворово и на информационното табло в сградата на общината за периода от 07.05.2020г. до 20.05.2020г. (включително).

 В този срок заинтересованите лица могат да подават писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горното инвестиционно предложение.

Становища в писмен вид се приемат в деловодството на общината: пл. „Независимост“ 1, ет. 3, стая 304 ( в работно време) и на e-mail: eko_suvorovo@abv.bg. Прикачени файловеКъм началото на страницата