Съобщение за обществен достъп относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Разширение и изменение на площадка за добив на подземни богатства-варовици" от находище "Суворово".

Публикувано на: 15.05.2020   Последна редакция: 15.05.2020

  На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Суворово съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Разширение и изменение на площадка за добив на подземни богатства-варовици" от находище "Суворово“, общ. Суворово, с възложител "Пътища и мостове" ЕООД.

 Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е поставена на интернет страницата на община Суворово и на информационното табло в сградата на общината за периода от 15.05.2020г. до 29.05.2020г. (включително).

 В този срок заинтересованите лица могат да подават писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горното инвестиционно предложение.

Становища в писмен вид се приемат в деловодството на общината: пл. „Независимост“ 1, ет. 3, стая 304 ( в работно време) и на e-mail: eko_suvorovo@abv.bg. 
Към началото на страницата