2076 Издаване на удостоверение за раждане – Дубликат

Публикувано на: 12.06.2020   Последна редакция: 12.06.2020

 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА?

Акта за раждане удостоверява факта на случилото се събитие-раждането на лицето и се съставя в населеното място където то се е родено. На лицето се издава Удостоверение за раждане- оригинал. В случай на загубено удостоверение за раждане – оригинал може да бъде издаден дубликат.

Издава се за втори и следващ път за лица, за които има съставен акт за раждане на територията на Община Суворово. Издава се  по местосъхранение на регистрите за раждане. За община Суворово регистрите се съхраняват в гр.Суворово,звено„ГРАО“.

Правно основание – чл. 88, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация.

Допустим заявител – лицето, за което се отнася акта за раждане, неговите родители / законните му представители; трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно или по реда на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.

Необходими документи:

-заявление по образец - получава се от общинска администрация Суворово ет.1, стая 106

-документ за самоличност на лицето или на упълномощено лице;

-за малолетни и непълнолетни документ за самоличност на родителите;

-нотариално заверено пълномощно.

Срок за изпълнение:

Обикновена услуга: 5 работни дни

Бърза услуга: 3 работни дни

Експресна услуга:  4 работни часа

Такса:

Обикновена услуга: 3.00 лв

Бърза услуга: 6.00 лв

Експресна услуга: 9.00 лв
Към началото на страницата