Проект № BG06RDNP001-7.004-0001 „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“

Публикувано на: 01.10.2020   Последна редакция: 01.10.2020

 

 Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони

 

На  15.09.2020 г. Община Суворово сключи договор № BG06RDNP001-7.004-0001-С01/15.09.2020 г. с Държавен фонд  „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.№ BG06RDNP001-7.004-0001– „Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“,  във връзка с изпълнение на проект:  „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“ в УПИ IX, кв. 69 по ПБЗ на гр. Суворово“.

Проектното предложение предвижда да бъдат извършени ремонтни дейности – по сградите на ДГ „Буратино“ (без сградата на кухненски блок), алеите и детските площадки, което обхваща изпълнение на следните дейности: подмяна на покривните конструкции и водоотвеждащите елементи, възстановяване на външна топлоизолация и боядисване по фасади, възстановяване на мълниезащитната инсталация на покрива и нейните токоотводи, подмяна на санитария в мокрите помещения (тоалетни, помещения за раздаване на храна и др.) и подмяна на подовите настилки, вътрешна дограма, фаянс и теракот в мокрите помещения; осигуряване на достъп на хора с увреждания; ремонт и оборудване на многофункционална спортна площадка, подмяна на настилката от тротоарни плочи с павета и ремонт, оборудване и обновяване на детските площадки.

Срок на договора: 36 месеца (15.09.2020 г. – 15.09.2023г.)

Стойност на договора: 940 803, 78лв.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на„Програма за развитие на селските райони“  за периода 2014 – 2020г., процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез  „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони".

 
Към началото на страницата