Решение на Общински съвет-Суворово за частично изменение на Общия устройствен план на община Суворово и проект на подробен устройствен план за на ПИ 02662.6.19, ПИ 02662.6.87 и ПИ 02662.6.88, по КККР на землище с.Баново

Публикувано на: 22.12.2020   Последна редакция: 22.12.2020


Прикачени файловеКъм началото на страницата