Проект № BG06RDNP001-7.004-0001 „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“

Публикувано на: 30.03.2021   Последна редакция: 30.03.2021

 

 

  Сключен договор заИзвършване на  СМР на строеж:

„Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“, включително и вертикална планировка“строително-монтажните работи

 

 

След провеждане на обществена поръчказа  „Извършване на  СМР на строеж:

„Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“, включително и вертикална планировка“,за изпълнител на строително-монтажни работи е избрана фирма„РИС“ ООД.  

На 29.03.2021г. беше подписан договор за изпълнение на строителството между Община Суворово и фирмата изпълнител – гр. Варна. Сумата за изпълнение на строително – монтажните работи възлиза на 1 065 247, 46 лева с ДДС.

Срокът за   изпълнение   на строително-монтажните работи   е   89 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа.

Проектът предвижда, извършване на строително-ремонтни работи на Корпус А, Корпус Б и Корпус В по покрив, фасади и вътрешни СМР, извършване на строително-ремонтни работи по вертикална планировка, доставка на оборудване и озеленяване.

 

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на„Програма за развитие на селските райони“  за периода 2014 – 2020г., процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез  „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони".

 
Към началото на страницата