Съобщение за обществен достъп относно искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП "Обособяване на специализиране площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на СО"

Публикувано на: 20.04.2021   Последна редакция: 20.04.2021

 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Суворово съобщава за постъпила информация по приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за "Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци–  в част ПИ 70175.117.13 по КККР на гр. Суворово  с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД.

 

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е достъпна в сградата на Община Суворово – пл. „Независимост“ №1, ет. 4, стая 405. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с информацията по Приложение №2 за периода от 20.04.2021г. до 05.05.2021г. (включително).

 В този срок заинтересованите лица могат да подават писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горното инвестиционно предложение.

Становища в писмен вид се приемат в деловодството на общината: пл. „Независимост“ 1, ет. 3, стая 304 ( в работно време) и на e-mail: eko_suvorovo@abv.bg. Прикачени файловеКъм началото на страницата