Съобщение за осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение свързано с „Провеждане на защитни дейности по преоткосиране и стабилизиране на откосите на граничната зона“, с възложител "Солвей Соди" АД.

Публикувано на: 21.06.2021   Последна редакция: 21.06.2021

  На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Суворово съобщава за постъпила информация по приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Провеждане на защитни дейности по преоткосиране и стабилизиране на откосите на граничната зона“ между ПИ 80861.6.221 и ПИ 80861.6.167 по КККР на с. Чернево, в който е разположено депо за неопасни отпадъци  с възложител „Солвей Соди“ АД.

 

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е достъпна в сградата на Община Суворово – пл. „Независимост“ №1, ет. 4, стая 405. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с информацията по Приложение №2 за периода от 21.06.2021г. до 06.07.2021г. (включително).

 В този срок заинтересованите лица могат да подават писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горното инвестиционно предложение.

Становища в писмен вид се приемат в деловодството на общината: пл. „Независимост“ 1, ет. 3, стая 304 ( в работно време) и на e-mail: eko_suvorovo@abv.bg. 
Към началото на страницата