ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ: „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

Публикувано на: 05.07.2021   Последна редакция: 05.07.2021

 

 

Европейски съюз

 Европейски структурни 

 и инвестиционни фондове

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ: „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            На 09.07.2021 г. от 10:30часа в град Суворово /рекултивирано депо/, ще се проведе официална церемония по приключване на обект по проект: „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

Проектът се реализира чрез Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите,  по процедура BG16M1OP002-2.010  „Рекултивация  на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“  на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ , по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0028-C01

Обща стойност на проекта: 796 711,32 лв., от които 677 204,62 лв. европейско и 119 506,70 лв. национално съфинансиране.    

 

Заповядайте! Ще се радваме на Вашето присъствие!

Ръководител на проекта           

 Този документ е създаден във връзка с проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство” с регистрационен номер № BG16M10P002-2.010-0028 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“
Към началото на страницата