ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ: „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

Публикувано на: 12.07.2021   Последна редакция: 12.07.2021

   

 Европейски съюз

Европейски структурни и

инвестиционни фондове

 ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ: 

„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

      Нa 09.07.2021г., в град Суворово/рекултивирано депо/, беше проведена официална церемония по приключване на обект по проект: Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци/сметище/ в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово - етапно строителство“.  Проектът се реализира чрез Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите,  по процедура BG16M1OP002-2.010  „Рекултивация  на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“  на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“,  по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0028-C01.   Обща стойност на проекта: 796 711,32 лв., от които 677 204,62 лв. европейско и 119 506,70 лв. национално съфинансиране.

      Гости на церемонията бяха: Данаил Йорданов – кмет на Община Суворово, Иван Иванов – зам.кмет на Община Суворово, Ваня Георгиева – гл. архитект на Община Суворово, представители на медиите – представители наобщински съвет Суворово,представители на общинска администрация, на строителната и проектантскатафирма и екипа по проекта.

      Изпълнението на проекта стартира на 24.04.2020г., като продължителността му съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ беше в рамките на 23 месеца. Дейностите по СМР стартираха на 06.01.2021г. и приключиха на 30.03.2021г., като дейността беше приключена предсрочно.

Дейностите, изпълнени по проекта са: закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на поземлен имот с идентификатор 70175.75.21 - сметище с площ 12 830кв.м в землището на община Суворово.

 Техническият проект включва  два етапа: 

 Етап I - Техническа рекултивация на депото, който се осъществи в рамките на проекта, включва:

 - прибутване и уплътняване на натрупаните в депото отпадъци с цел намаляване на площта, предвидена за рекултивация;

 - изграждане на отводнителни канавки за предодвратяване постъпването на повърхностни (скатни) води в тялото на депото;

 - полагане на пласт от земни маси с дебелина от един метър, като за долния петдесет сантиметров слой се използва от глинести материали.

Газоотвеждаща система, включваща вертикални газоотвеждащи кладенци, разположени на разтояние от 100м., с прилежащи към тях лъчеви дренажни слоеве. Техническата рекултивация  на депото се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“

Етап II - Биологична рекултивация -  предстои  и ще бъде реализиран с финансови средства на общината. Ще се извърши: затревяване и залесяване на технически рекултивираното депо, като отглеждането на затревените площи ще продължи 3 вегетационни периода и има за цел окончателното възстановяване на терените, като естествени ландшафти и превръщането им в пасище.

С приключването на проекта се постигна и целта  на настоящото проектно предложение, а именно закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци/сметище/ в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово, чрез етапно строителство, което ще допринесе за:

-        Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;

-        Намаляване на рисковете за човешкото здраве и удовлетворяване на условията за използване на рекултивационния повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация.

- Реализирането на проекта допринесе за постигане целите на настоящата процедура за "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело C-145/14", а именно принос към задълженията на РБългария по процедурата за нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015г. по дело C-145/14. Изпълнението на проекта допринесе за изпълнение на предписанията на действащото българско законодателство в областта на отпадъците и  подобри значително екологичната обстановка на територията на общината.

Екипът на проекта и общинска администрация положиха всички усилия за максималното оптимизиране на сроковете за изпълнение и минимизиране на рисковете, произхождащи от това. 

  

  Този документ е създаден във връзка с проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство” с регистрационен номер № BG16M10P002-2.010-0028 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“
Към началото на страницата