Решение №9-118 от 18.09.2014г.

Публикувано на: 06.10.2014   Последна редакция: 06.10.2014

 

 

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СУВОРОВО – КАРТОТЕКА ЗА РЕШЕНИЯТА

9170 гр.Суворово, пл.” Независимост “ № 1, тел. :+3595153  25 16 факс 05153 20 68

e-mail: obs_suvorovo@abv.bg

 

П Р О Т О К О Л  № 9

  РЕШЕНИЕ № 9 –118 от 18.09.2014г.

 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

                           ОТНОСНО:Предложение от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово за изработване на проект за ПУП – ПР и застрояване за ПИ №008033 по КВС на землище на с.Левски.

 

 СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕШЕНИЕТО

          1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124А, АЛ.1 И АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ №008033 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.ЛЕВСКИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА СТАТУТА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ В ТЕРЕН ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО.

           2.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.1 ОТ ЗУТ ОДОБРЯВА ПРЕДСТАВЕНОТО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ №008033 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.ЛЕВСКИ.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/ Д.ЙОРДАНОВ

ВЯРНО,С ОРГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУВОРОВО

                                    

                                                                                                                                                 СЕКРЕТАР……………..
Към началото на страницата