Решение №10-137 от 28.10.2014г.

Публикувано на: 10.11.2014   Последна редакция: 10.11.2014

 

 

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СУВОРОВО – КАРТОТЕКА ЗА РЕШЕНИЯТА

9170 гр.Суворово, пл.” Независимост “ № 1, тел. :+3595153  25 16 факс 05153 20 68

e-mail: obs_suvorovo@abv.bg

 

П Р О Т О К О Л  № 10

 

                                  РЕШЕНИЕ № 10 –137  от 28.10.2014г.

 

                                     ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ОТНОСНО:Предложение от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово за разрешение за изработване на ПУП и одобряване на задание за ПИ извън урбанизираната територия на с.Чернево.

 

                                                                      СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕШЕНИЕТО

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО НА    ОСНОВАНИЕ    ЧЛ.124А,    АЛ.1  И  АЛ.5   ОТ   ЗАКОНА  ЗА  УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН  ЗА  ЗАСТРОЯВАНЕ  ЗА  ПИ 006170 ПО КВС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧЕРНЕВО С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ „ПЛОЩАДКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГОТОВ ПРОДУКТ – ВАРОВИКОВА ФРАКЦИЯ”.

2.НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.124Б, АЛ.1 ОТ ЗУТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО ОДОБРЯВА ПРЕДСТАВЕНОТО ЗАДАНИЕ ЗА  ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПЗ  ЗА ПИ 006170  ПО КВС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧЕРНЕВО, ОБЩИНА СУВОРОВО.

 

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/ Д.ЙОРДАНОВ

ВЯРНО,С ОРГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУВОРОВО

                                    

                                                                                                                                                                                                СЕКРЕТАР……………..
Към началото на страницата