Решение №12-173 от 19.12.2014г.

Публикувано на: 06.01.2015   Последна редакция: 06.01.2015

 

 

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СУВОРОВО – КАРТОТЕКА ЗА РЕШЕНИЯТА

9170 гр.Суворово, пл.” Независимост “ № 1, тел. :+3595153  25 16 факс 05153 20 68

e-mail: obs_suvorovo@abv.bg

 

П Р О Т О К О Л  № 12

 

РЕШЕНИЕ № 12 –173  от 19.12.2014г.

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ОТНОСНО: Предложение от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово за разрешение за изработване на проект за ПУП и одобряване на задание за трасе на водопровод за м-ст „Асфалтова база“ в землище с.Калиманци.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕШЕНИЕТО

 

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124А, АЛ.1 И АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД В МАСИВ 61, МЕСТНОСТ „АСФАЛТОВА БАЗА“ В ЗЕМЛИЩЕ С.КАЛИМАНЦИ, ОБЩИНА СУВОРОВО.

2.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.1 ОТ ЗУТ ОДОБРЯВА ПРЕДСТАВЕНОТО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПП ЗА ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД В МАСИВ 61, МЕСТНОСТ „АСФАЛТОВА БАЗА“ В ЗЕМЛИЩЕ С.КАЛИМАНЦИ, ОБЩИНА СУВОРОВО.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/ Д.ЙОРДАНОВ

ВЯРНО,С ОРГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУВОРОВО

                                    

                                                                                            

   СЕКРЕТАР……………..
Към началото на страницата