Решение №12-175 от 19.12.2014г.

Публикувано на: 06.01.2015   Последна редакция: 06.01.2015

 

 

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СУВОРОВО – КАРТОТЕКА ЗА РЕШЕНИЯТА

9170 гр.Суворово, пл.” Независимост “ № 1, тел. :+3595153  25 16 факс 05153 20 68

e-mail: obs_suvorovo@abv.bg

 

П Р О Т О К О Л  № 12

 

РЕШЕНИЕ № 12 –175 от 19.12.2014г.

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ОТНОСНО:Предложение от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №178035 по КВС на земеделските земи в землище Николаевка.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕШЕНИЕТО

 

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124А, АЛ.1 И АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ №178035 ПО КВС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.НИКОЛАЕВКА, ОБЩИНА СУВОРОВО.

2.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.1 ОТ ЗУТ ОДОБРЯВА ПРЕДСТАВЕНОТО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ ЗА ПИ №178035 ПО КВС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.НИКОЛАЕВКА, ОБЩИНА СУВОРОВО.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/ Д.ЙОРДАНОВ

ВЯРНО,С ОРГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУВОРОВО

                                    

                                                                                            

   СЕКРЕТАР……………..
Към началото на страницата