Заседание на Общински съвет на 16.02.2015г. от 9.30ч.

Публикувано на: 09.02.2015   Последна редакция: 09.02.2015

             

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

П О К А Н А

2

гр.Суворово 09.02.2015 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет Ви каним да присъствате на поредното открито заседание на Общински съвет гр.Суворово, което ще се проведе на 16.02.2015г. от 09.30ч. в зала №1 на административната сграда при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворовоотносно отчет за дейността на общинска администрация и направленията към нея за 2014г.

2.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворовоотносно приемане на бюджета на община Суворово за 2015г.

3.     Докладна записка от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно определяне на представител на общината в общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Варна.

4.     Доклад от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод на ПИ в м.“Асфалтова база“, с.Калиманци.

5.     Докладна записка от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно отдаване под наем на части от имоти ПОС: тротоарни части Празно място №1 и празно място №2 на ул.“Поп Грую“ гр.Суворово; тротоарна част на УПИ ХІ, кв.112 гр.Суворово; тротоарна част на ул.“Цар Иван Асен“ гр.Суворово; тротоарна част на ул.“Брацигово“ гр.Суворово; тротоарна част на ПИ №348 с.Чернево за срок от 10 години.

6.      Докладна записка от  СНЕЖАНА СТОЯНОВА РАЙЧЕВА – Началник на отдел „УТ“ относноизработване на ПУП-ПР за обособяване на нов самостоятелен парцел в кв.13 по план за регулация на с.Николаевка във връзка с изпълнение на решение №55/17.04.2013г. на РС-Девня.

7.     Искане от СОНЯ ЛОЗАНОВА ВЛАДИМИРОВА – ПЕШЕВА – Председател на Сдружение „Студио Възрожденци гр.Суворово“ гр.Суворово относно финансова помощ за подготовка на театрална постановка.

8.     Разглеждане на молби относно отпускане на еднократна финансова помощ.

9.      Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата