ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Публикувано на: 18.12.2015   Последна редакция: 24.12.2015

 ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

 

ОТНОСНО:   Открита процедура по обществена поръчка:  „Предоставяне на услуги на Община   

Суворово  по предварително третиране на смесени битови отпадъци и  „зелени” отпадъци, генерирани  територията на Община Суворово ”, открита с Решение №  4 от 16.11.2015г. на Кмета на Община Суворово,Ви уведомяваме, че комисия назначена със заповед № 848/16.12.2015г. на Кмета на Община Суворово е разгледала постъпила оферта, включително техническото предложение на участника, отговарящ на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което са съставени и подписани от членовете на комисията протоколи.

 

На основание член 69а,алинея 3 от ЗОП и във връзка с изискването да се обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти

 

ОБЩИНА СУВОРОВО,ОБЛАСТ ВАРНА ОБЯВЯВА,

 

че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  :  „Предоставяне на услуги на Община    Суворово  по

предварително третиране на смесени битови отпадъци и  „зелени” отпадъци, генерирани  територията на Община Суворово ”, ще се извърши  на 23.12.2015г. от 9,00 часа в зала № 1 на общинска администрация, град Суворово, пл.“Независимост“ №1.

 

При отварянето на плика с предлаганата цена има право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средства за масово осведомяване.

                            

 

 

                       
Към началото на страницата