Обявление за изработен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ №043022 по КВС на земеделските земи на землище Калиманци, местност „Върбите“

Публикувано на: 17.02.2016   Последна редакция: 17.02.2016
О Б Я В Л Е Н И Е Уведомяваме Ви, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ за изработен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ №043022 по КВС на земеделските земи на землище Калиманци, местност „Върбите“ за изграждането на обект „Жилищно строителство“. Проектът е изложен в отдел „Устройство на територията” при Община Суворово, ет.ІV, ст.402 и същият може да обжалвате по реда на АПК, като в 14 дневен срок от съобщението може да направите възражения по проекта до общинската администрация. Отдел „Устройство на територията”


Към началото на страницата