Решение за изработване на ПУП ПЗ

Публикувано на: 08.03.2016   Последна редакция: 28.06.2017

                                                                                                                 ОБЩИНА СУВОРОВО

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №3-21 от 29.02.2016 г.

 

                        1.На    основание    чл.124а,    ал.1  и  ал.5   от   Закона  за  устройство на територията общински съвет дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план  за   застрояване  за промяна на статута на  ПИ №003199  по КВС на земеделските земи в землището на с.Баново община Суворово и отреждане за изграждане на обект „БС 4457 – за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура”.

                       2.На основание  чл.124б, ал.1 от ЗУТ общински съвет гр.Суворово одобрява представеното задание за  изработване на ПУП - ПЗ  за промяна на статута на  ПИ №003199  по КВС на земеделските земи в землището на с.Баново община Суворово и отреждане за изграждане на обект „БС 4457 – за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура”.

                                                                                                                   

                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                     Д.ЙОРДАНОВ
Към началото на страницата