[ Главно меню ]

Публикувано на: 10.10.2013   Последна редакция: 27.07.2017

     до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

СВИКВА

 

ХII-то редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 27.07.2017година /четвъртък/ от 14.00 часав Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка с Вх.№08-01-30/10.07.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно отчет  за дейността на Общински съвет Суворово и неговите комисии за периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

2.Докладна записка с Вх.№08-00-138/13.07.2017г. от инж.ПАВЛИН  МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно доклад от междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Суворово за периода 2014-2020 година.

3. Докладна записка с Вх.№08-00-132/13.07.2017г. от инж.ПАВЛИН  МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно утвърждаване на схема за поставяне на информационна табела по проект ,,Реконструкция и оборудване  на Професионална гимназия по селско стопанство ,,Свети Георги Победоносец‘‘ гр.Суворово.

4.Предложение с Вх.№08-00-125/11.07.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на подробен устройствен план за промяна на улична регулация и площадно пространство между осеви точки №278 и №279 по план за регулация и застрояване на гр.Суворово.

5.Докладна записка с Вх.№08-00-133/17.07.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване  на ПУП-ПР за УПИXV-10,УПИXI-9, УПИX-9 и УПИIX-8 в кв.4 по плана за регулация и застрояване на гр.Суворово.

6.Докладна записка с Вх.№08-00-128/13.07.2017г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно утвърждаване на схема за поставяне на преместваем обект за търговска дейност.

7. Докладна записка с Вх.№08-01-33/10.07.2017г. от ДАНАИЛ  СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно допълнително финансиране на НЧ,,Зора-1912‘‘ с.Чернево  за ремонт на сцена.

8.Докладна записка с Вх.№08-00-126/13.07.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно провеждане чрез публичен търг за отдаване под наем  на помещение №3 с площ 12 кв.м. находящо се в сградата  на кметство с.Изгрев за срок от 5 години. 

9.Докладна записка с Вх.№08-00-130/14.07.2017г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ –Директор на Дирекция,,ОС и П“ относно провеждане чрез публичен търг за отдаване под наем  на част от имот №196005 с площ 19 дка., м.,,Птицефермата‘‘, категория IIIпо КВС на гр.Суворово с площ 37,009 дка.

10.Докладна записка с Вх.№08-01-32/18.07.2017г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.

11.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата