ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" - ГР. СУВОРОВО"

Публикувано на: 01.03.2017   Последна редакция: 01.03.2017

 

ПРОВЕДЕНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПОВОД СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" - ГР. СУВОРОВО"

ДОГОВОР № BG16RFOP001-3.002-0039-C01

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура ”

 

                       На 28.02.2017 г. в „Радио Варна“, Зала „Малък арт салон“ се проведе пресконференцияпо повод стартирането на проект „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, на която ръководителят на проекта – инж. Нели Рангелова запозна заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта.

            Проектът „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, стартира на 13.12.2016 г. със сключването на договор BG16RFOP001-3.002-0039-С01 с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“.

        Общата стойност на проекта е 1 279 235,29 лв. от които:85 % (1 087 350,00 лв.) е съфинансирането от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15 % (191 885,29 лв.) представляват национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

              Главната цел на проекта е да се подобри професионалната образователна инфраструктура в община Суворово, чрез реконструкция и модернизация на  Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово.

               За ефективното изпълнение на проекта са предвидени дейности:

1.      Организация и управление.

2.      Провеждане на процедури за избор на изпълнител.

3.      Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорт на сградата на ПГСС „Св. Георги Победоносец“.

4.      Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор.

5.      Оценка на съответствието.

6.      Строителен надзор.

7.      Доставка на оборудване и обзавеждане.

8.      Осигуряване на информация и комуникация.

9.      Финансов одит.

            Планираната продължителност на проекта е 30 месеца (13.12.2016 г. – 13.06.2019 г.), като неговото изпълнението ще допринесе за модернизирането на образователната структура в община Суворово, за подобряване на условията в ПГСС „Св. Георги Победоносец“и за повишаване на качеството на възпитателния и образователен процес.

 "Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."
Към началото на страницата