Протокол от дейността на комисията за определяне на приоритетни участъци за извършване на ремонтни дейности по уличната мрежа в гр. Суворово и населените места от община Суворово

Публикувано на: 08.03.2017   Последна редакция: 28.06.2017

На 02.03.2017 г., съгласно Заповед № 96/23.02.2017 г. на инж. Павлин Параскевов - Кмет на община Суворово, се събра Комисия за определяне на приоритетните участъци за извършване на основни ремонтни дейности и участъци за извършване на текущи ремонтни дейности по уличната мрежа в гр. Суворово и населените места от община Суворово. Комисията бе назначева в следния състав:

Председател:

инж. Йордан Петров Йорданов - Заместник-кмет на община Суворово

и членове:

1. инж. Милен Банков Гочев - Общински съветник

2. арх. Теодора Гиндова Маринова - Общински съветник

3. Николай Стефанов Стефанов - Директор на дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

4. инж. Нели Стефанова Рангелова - Началник отдел "Инвестиционна политика"

В резултат на своята работа, комисията състави протокол, въз основа на който ще се извършват ремонтните дейности.Прикачени файловеКъм началото на страницата