Информация за изпълнение на проект "Създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги"

Публикувано на: 29.08.2017   Последна редакция: 28.03.2018

 

Проект "Създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги в община Суворово"

________________________________________________

Договор: BG05M9ОP001-2.002-0109-C003

 

30 януари 2018 г.

На 29.01.2018 г. се проведе заключителна пресконференция по проект "Създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги в община Суворово", финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Размерът на договорената безвъзмездната помощ е 454258,63 лв, от тях европейски средства - 386119,85 лв., национално съфинансиране – 68138,78 лв.

Периодът на реализация е 26 месеца – от 03.12.2015 г. до 03.02.2018 г. 

Проектът постигна основната си цел – да подобри качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване. Създаде се устойчив модел на предоставяне на интегрирани социални услуги според специфичните потребности на всеки потребител.

От м. февруари 2016 г. в продължение на 24 месеца интегрираните услуги се ползваха от общо 118 потребители след извършена експертна оценка на потребностите и разработен индивидуален план. Осигурени са лична грижа, помощ в домакинството, подпомагане за социално включване, здравна и социално-психологическа помощ и подкрепа, консултиране на семействата на потребителите.

Услугите са предоставени от общо 68 лични асистенти и домашни помощници и 6 здравни и социални специалисти /медицински сестри, психолози, социален работник, специален педагог/. На персонала е осигурено обучение, супервизия и психологическа подкрепа.

По време на проекта са реализирани информационни събития за представяне на целите, напредъка и резултатите от проекта. Разпространени са рекламно-информационни материали.

За да бъде продължено предоставянето на социалните услуги след края на проекта Община Суворово подписа споразумение с Агенция за социално подпомагане – гр. София, с което се осигурява финансиране на социалните услуги до края на 2018 г.

 

Подробна информация за постигнатите резултати от реализацията на проекта можете да намерите в прикачения файл.


Този документ е създаден в рамките на проект „Създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги в Община Суворово”, изпълняван по договор № BG05M9ОP001-2.002-0109-C003, финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ изразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган на ОПРЧР.                                                              
Към началото на страницата