Информация за избрани изпълнители за осъществяване на дейностите по проект "Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство "Свети Георги Победоносец" – гр. Суворово"

Публикувано на: 29.09.2017   Последна редакция: 29.09.2017

 Приключи избора на изпълнители за осъществяване  дейностите по проект“Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец” – гр. Суворово”.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура ”

 

     През периода  януари-септември2017г. Община Суворово, проведе необходимите процедури и сключи договори с изпълнителите, които ще отговарят за изпълнение на дейностите по проекта, съответно за:

-          Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорт на сградата на ПГСС „Св. Георги Победоносец“;

-          Оценка на съответствието по проект:„Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство Свети Георги Победоносец – гр. Суворово”;

-          Осигуряване на информация и комуникация по проект: „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство” Свети Георги Победоносец”;

-          Финансов одит по проект: „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство Свети Георги Победоносец – гр. Суворово”;

-           Строителен надзор по проект: „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство Свети Георги Победоносец – гр. Суворово”;

-          Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: “Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец” – гр. Суворово” в две обособени позиции;

-          Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор по проект:„Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“.

    Някой от посочените договори вече са изпълнени,  други са в процес на изпълнение или фактическото изпълнение предстои. Основната дейност предвидена в  проекта е изпълнението на строително – монтажните работи, които включват  СМР по основната сградата, а именно:  подмяна на подови настилки в стаи и кабинети,   топлоизолация на покрив, подмяна на осветителни тела, изграждане на мълниезащитна и пожароизвестителна инсталации, мерки за енергийна ефективност и други, изграждане на  външен асансьор към основната сграда, изграждане на спортни площадки и оформяне на околно пространство.

     Към настоящия момент в процес е изготвянето на технически проект с всички необходими части и  оценка на съответствието,  на следващ етап предстои изпълнение на строително -  монтажните работи. След изпълнение на посочените дейности Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ ще се превърне в едно по – приятно и уютно място за всекидневните занимания на учениците и ще им осигури възможност за обучение и развитие в подходяща и съобразена със съвременните изисквания среда. 

"Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."
Към началото на страницата