НАВИГАЦИЯ

Сключен договор по проект № BG-RRP-4.020-0321 „Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище – „Пробуда-1896 г.“ гр. Суворово“

Сключен договор по проект № BG-RRP-4.020-0321 „Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище – „Пробуда-1896 г.“ гр. Суворово“ Повече информация можете да намерите тук 

Прочетете повече »

Сключен договор по проект № BG-RRP-4.020-0322 „Енергийно обновяване на сградата на Спортно-възстановителен и културен комплекс „Генерал Суворов“, гр. Суворово“

Сключен договор по проект № BG-RRP-4.020-0322 „Енергийно обновяване на сградата на Спортно-възстановителен и културен комплекс „Генерал Суворов“, гр. Суворово“ Повече информация тук 

Прочетете повече »

ПОКАНА ЗА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАЛ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFPR001-3.001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”

ПОКАНА ЗА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАЛ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFPR001-3.001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО

Прочетете повече »

Покана за петото редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 21.12.2023год., /четвъртък/ от 13.30 часа в заседателната зала на Община Суворово

Покана за петото редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 21.12.2023год., /четвъртък/ от 13.30 часа в заседателната зала на Община Суворово

Прочетете повече »

Покана за третото редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 28.11.2023год., /вторник/ от 13.30 часа в заседателната зала на Община Суворово

Покана за третото редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 28.11.2023год., /вторник/ от 13.30 часа в заседателната зала на Община Суворово

Прочетете повече »

Покана за второто редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 13.11.2023год., /понеделник/ от 12.00 часа в заседателната зала на Община Суворово

Покана за второто редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 13.11.2023год., /понеделник/ от 12.00 часа в заседателната зала на Община Суворово

Прочетете повече »

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content