НАВИГАЦИЯ

Съобщение за публикуване на предложение за Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Суворово

Съобщение за публикуване на предложение за Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на

Прочетете повече »

СТАРТИРА ПРОУЧВАНЕ ЧРЕЗ АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ИТИ В СИР

Във връзка с прилагането на новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и изпълнението на интегрирани проекти през настоящия програмен период 2021-2027 г., стартира проучване сред

Прочетете повече »

БЛИЗО 700 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙОН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ

Над 674 млн. лева са заделени за Североизточния район за планиране, който включва областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, за реализиране на проекти през настоящия

Прочетете повече »

ОБЩИНА СУВОРОВО СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFPR003-1.001

  Община Суворово осигурява топъл обяд   На 23.12.2022 г. община Суворово сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Топъл обяд в община

Прочетете повече »

“Ти решаваш” е инициатива на БЧК, по програма “Дейности в отговор на COVID-19 в България”, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. Вижте повече на: https://tireshavash.info/

“Ти решаваш” е инициатива на БЧК, по програма “Дейности в отговор на COVID-19 в България”, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния

Прочетете повече »

Всяко дете, което търси подкрепа и иска да бъде изслушано, може да се свърже денонощно с Националната телефонна линия за деца 116 111.

Всеки човек, който е загрижен за дете или е свидетел, че то е в риск, може да се свърже с телефон 116 111. Чрез линията децата

Прочетете повече »

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content