НАВИГАЦИЯ

Общински съвет Суворово открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Варна, мандат 2023г. – 2026г.

Общински съвет Суворово открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Варна, мандат 2023г. – 2026г. Повече информация изтеглете от тук !

Прочетете повече »

Решение №ВА-84/ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за План за интегрирано развитие на Община Суворово 2021 – 2027 г.

Решение №ВА-84/ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за План за интегрирано развитие на Община Суворово 2021 – 2027

Прочетете повече »

8-ми Ден на народните танци и хора „Като жива вода”

“Народното изкуство е просто, но се иска голяма култура,  за да го разбереш”                                                                                                                                         Ф. Кутев               Всеки един народ има своите традиции,

Прочетете повече »

затвори

Търсене в страницата

 • издирва, проучва и комплектова документите доказващи собствеността на общинаСуворово и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 • подържа в актуалност главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • в съответствие с Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС (НРПУРОИ), изготвя договори, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събирания на вземанията на общината във връзка с изготвени от дирекцията договори за наем;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и др., във връзка с дела и производства, касаещи имоти – общинска собственост и осигурява ефективна правна защита на интересите на община Суворово в качеството й на собственик;
 • изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост;
 • организира и провежда процедурите по отдаване под наем и учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти в съответствие с НРПУРОИ;
 • по изготвени от дирекция „ОС” договори, извършва контрол на предоставени за стопанисване общински имоти, извършва огледи и изготвя протоколи за състоянието им, а в случай на доказано нарушение, организира изземването им;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по изготвени от дирекцията договори за наем на общински имоти, както и информация за просрочените по тях плащания;
 • по реда на НРПУРОИ, провежда търгове и конкурси за разпореждане и управление на общинската собственост;
 • организира и провежда процедурите по предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие със ЗК и ППЗК. Поддържа регистър и архив на предоставените концесии;

.

МЕНЮ

Skip to content